آیه 216 سوره بقره چه بسا خوش نمی دارید و خوب است و دوست دارید و شر است - بلیغ