موشن ناتوانی در انجام روزه ۱ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن ناتوانی در انجام روزه ۱ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش روزه مسافر ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش روزه مسافر ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی قضا و کفاره ۹ + ترجمه به زبان اشاره

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی قضا و کفاره ۹ + ترجمه به زبان اشاره

قضا و کفاره۸+ ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

قضا و کفاره۸+ ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۷ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۷ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی قضا و کفاره ۶ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی قضا و کفاره ۶ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی قضا و کفاره ۵ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی قضا و کفاره ۵ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۴ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۴ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۳ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش قضا و کفاره ۳ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز