فرم شماره چهار ۴ ارسال فیلم برای ناشنوایان عزیز گروه جهادی بلیغ

***برای دیدن فرم های دیگر فرم شماره یک ۱ *اعلام همکاری* و شماره دو  ۲ *ثبت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی* و شماره سه ۳ *رصد /اورژانس فضای مجازی*

ارتباط با ما گروه جهادی تبلیغی بلیغ روی شماره های بالا کلیک کنید)***

فرم شماره چهار ۴ ارسال فیلم برای ناشنوایان عزیز

فرم شماره چهار 4 ارسال فیلم زبان اشاره

ناشنوایان عزیز: فیلمی کوتاه از اشاره خود یا پیشنهاد اشاره برای متون ترجمه شده به زبان اشاره برای ما ارسال کنید
  • ناشنوایان عزیز: فیلمی کوتاه از اشاره خود یا پیشنهاد اشاره برای متون ترجمه شده به زبان اشاره برای ما ارسال کنید
  • ناشنوایان عزیز: آدرس فیلمی کوتاه از اشاره خود یا پیشنهاد اشاره برای متون ترجمه شده آپلود شده در سرور های دیگر را ارسال کنید.


جستجو