موشن مسائل متفرقه + زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن مسائل متفرقه + زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن روزه های مکروه و مستحب + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن روزه های مکروه و مستحب + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی رویت هلال ماه شوال ۲ + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی رویت هلال ماه شوال ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی رویت هلال ماه شوال ۱ + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی رویت هلال ماه شوال ۱ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن وقت امساک و افطار + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن وقت امساک و افطار + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی ناتوانی در انجام روزه ۲ + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی ناتوانی در انجام روزه ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن ناتوانی در انجام روزه ۱ + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن ناتوانی در انجام روزه ۱ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش روزه مسافر ۲ + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش روزه مسافر ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن گرافی آموزش مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره احکام ویژه ناشنوایان عزیز

گروه جهادی بلیغ 09120523531
چهارشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

موشن گرافی آموزش مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز