جوایز و الواح شرکت کنندگان در پویش ایثار ادامه دارد ۱۳۹۶ اهدا گردید

این پویش بدلیل استقبال بی نظیر مخاطبان برای سال ۱۳۹۷ نیز در حال اجرا است کلیک کنید.
مطابق آنچه که وعده داده شده بود
،در سال ۱۳۹۶ به صاحبان تعدادی از تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایزی اهدا شد و از مراکزی که در این امر همکاری نمودند تشکر گردید.

#ایثار_ادامه_دارد
#ایثار_ادامه_دارد

#ایثار_ادامه_دارد...
#ایثار_ادامه_دارد…

 

جستجو